نحوه فروش ملک که بابت دریافت وام در رهن بانک مسکن است

  1. تسویه نقدی وام و فک رهن ملک (روش معمول)
  2. بصورت وکالتی و بدون اطلاع بانک (بدترین روش)
  3. انتقال بدهی
  4. تعویض وثیقه ملکی
  5. استفاده از مزایای طرح رها


توضیحات تکمیلی:


1- تسویه نقدی الباقی وام و فک رهن

در اینحالت؛ وام گیرنده (فروشنده) یا خریدار بنا به توافق خود؛ الباقی وام را یکجا واریز نموده و نامه فک رهن(معرفینامه به محضر) را از بانک دریافت مینمایند.


2- حفظ وام-معامله بصورت وکالتی و بدون اطلاع بانک

در اینحالت؛ طرفین معامله(خریدار و فروشنده) با مراجعه به محضر؛ با یک وکالت بلاعزل ؛ مالکیت ملک مورد ترهین را به خریدار منتقل مینمایند.

معایب این روش:

الف) مشکل برای فروشنده: چون اینکار بدون اطلاع بانک و بدون معرفینامه بانک به محضر؛ انجام شده است لذا وام همچنان بنام نفر اول باقی بوده و هرگونه سابقه وجود وام یا بدحسابی نفر جدید به نام نفر اولیه ثبت خواهدشد. در حالت بدحسابی نفر جدید؛ فروشنده اولیه مجبور خواهد بود برای دریافت بسیاری از خدمات بانکی دائماً بدنبال خریدار بوده و وی را متقاعد کند که اقساط خود را پرداخت نماید.

ب) مشکل برای خریدار: سند بصورت قطعی و در اداره ثبت به نام نفر جدید منتقل نشده ولذا خریدار نمیتواند در همه موارد از مزایای وجود سند(همچون ترهین یا وثیقه) استفاده نموده ونیز در مواردی همچون فوت فروشنده؛ این وکالت نیز ابطال خواهد گردید.


3- حفظ وام - انتقال بلدهی (انتقال وام به نفر جدید)

در اینحالت؛ خریدار و فروشنده ؛ پس از تنظیم مبایعه نامه(قولنامه)؛ ابتدا با مراجعه به بانک، تقاضای انتقال وام بنام خریدار را نموده و پس از تسویه کامل معوقات توسط فروشنده و واریز درصدی از مبلغ مانده وام(10+1 درصد از مبلغ تسویه نقدی) توسط خریدار، و تکمیل فرمهای مربوطه توسط طرفین، معرفینامه به محضر صادر میگردد تا ملک مذکور به همراه وام به نام نفر جدید(خریدار) منتقل شده ولذا هیچگونه مسئولیتی متوجه نفر اولیه(فروشنده) نگردد. در اینحالت سند بصورت وکالتی نبوده و جنبه قطعی پیدا میکند(سند صلح).


4- حفظ وام - تعویض وثیقه ملکی(خرید واحد جدید و در رهن قرار دادن آن)

در اینحالت فروشنده مایل است که امتیاز وام را حتی پس از فروش ملک برای خود حفظ نماید. در اینحالت بایستی سند جایگزین به بانک معرفی نماید که شرایط وام خرید را داشته باشد. در اینصورت از ملک معرفی شده بازدید بعمل آمده ودرصورت تایید ؛ ملک جدید به رهن بانک درآمده و ملک قبلی فک رهن میگردد.

همچنین درصورتیکه امکان معرفی ملک جدید؛ همزمان با فروش ملک فعلی(مورد ترهین) وجود نداشته باشد میتوان مدتی را از بانک مهلت گرفته تا ملک جدید معرفی گردد. البته در این فاصله زمانی بایستی یک وثیقه نقدی(مثلا سپرده بلند مدت) با مبلغی که بانک محاسبه مینماید افتتاح و بعنوان وثیقه معرفی گردد تا امکان آزادنمودن(فک رهن) وثیقه فعلی(ملک) وجود داشته باشد.


5- حفظ وام - استفاده از مزایای طرح رها

طرح "رها"، عنوان یک خدمت جدید در بانک مسکن است که در قالب آن، مالکان آپارتمان های مسکونی در رهن بانک، بعد از طی زمان معین از پروسه بازپرداخت وام مربوطه، می توانند در ازای سپرده گذاری معادل ١١٠ درصد مبلغ اقساط باقی مانده، واحد مسکونی خود را از رهن بانک مسکن خارج کنند.

جزئیات این طرح حاکی است: مالکان آپارتمان های وام دار ( واحدهایی که بواسطه دریافت وام خرید یا وام جعاله، در رهن بانک مسکن هستند ) به کمک این خدمت جدید، قادر می شوند طی ٥ سال آخر دوره بازپرداخت تسهیلات ، بدون آنکه وام خود را تسویه کنند، واحد را فک رهن کرده و از مزایای این آزادسازی استفاده کنند.

"رها" دارای این مزیت برای وام گیرنده ها است که مالکان آپارتمان های رهنی قادر می شوند آپارتمان خود را در عین باقی ماندن بخشی از اقساط وام آن، فک رهن کرده و آن را بفروشند .
در این طرح افرادی که معادل حداقل ١١٠ درصد اقساط باقی مانده وام خود ، حساب در بانک مسکن افتتاح می کنند، از سود ٢٠ درصدی سالانه(حداکثر سود حسابهای بلندمدت) بهره مند می شوند بنابراین با سود دریافتی، می توانند نه تنها بخشی از اقساط باقی مانده وام خود را نیز پرداخت کنند بلکه در انتهای قرارداد، اصل پول خود را نیز دریافت نمایند(مقایسه با حالت اول- فک رهن- که ارتباط با بانک قطع شده و مجددا پولی از بانک عوت نمیگردد).

در حالت طبیعی و بدون استفاده از طرح "رها"، یک مالک آپارتمان وام دار، چنانچه بخواهد به هر دلیل ملک خود را فک رهن کند، باید کل اقساط باقی مانده را یکجا تسویه کند اما با "رها" ، افراد می توانند در عین آزادسازی ملک خود از رهن بانک مسکن، کماکان اقساط باقی مانده وام را بصورت تدریجی و ماهانه پرداخت کنند(البته از محل سود همین حساب رها). برای این منظور، سپرده ١١٠ درصدی، صرفا نقش ضمانت بازپرداخت باقی مانده تسهیلات را دارد که جانشین رهن ملک می شود.
برای استفاده از طرح "رها" باید حداکثر ٦٠ قسط ماهانه باقی مانده باشد ولیکن در حال حاضر بانک مسکن به منظور رضایت مشتریان و خدمات رسانی مطلوب به آنها،این خدمت را بدون محدودیتِ فوق به مشتریان خود ارایه می نماید.


مشاهده منبع

6 آبان 1397 - 19:22

برچسب ها

  • آپارتمان_وام_دار
  • فروش_آپارتمان
  • خرید
  • وام

نظرات کاربران

امتیاز کل

در حال حاضر نظری ثبت نشده است

ثبت نظر

امتیاز شما